אנו פועלים ללא כל תמיכה או סיוע מהמוסדות הממשלתיים!
תרומה שלך, ולו אף צנועה, תאפשר לנו להמשיך ולקיים את הפרויקט החשוב הזה!